fbpx

Perloja Festival ’24: A Big Day for Local Kids and IOUTH! Perlojos festivalis ’24: didelė diena vietos vaikams ir IOUTH!

On May 27th, the IOUTH youth exchange program made an event in Perloja, Lithuania, just for local students from surrounding villages! This wasn’t a regular school day; it was a fun festival with cool activities planned by the IOUTH teenagers themselves.

Imagine a big room filled with happy faces. Young participants from Georgia, Hungary, Armenia, Spain, Latvia, and Lithuania all showed off their cultures. Local kids could walk around, learning new things and get to know different cultures. Maybe they learned a fun Armenian dance, saw some cool pictures from Spain, or even tried on some traditional games!

But the event wasn’t just about fun stuff. There were also four special learning sessions happening at the same time. These were led by the IOUTH teenagers, and they talked about all the interesting things they learned about each other’s cultures during their program.

The festival even had a spot where kids could learn about a program called Erasmus+, which helps make these international adventures happen.

By the end of the day, the Perloja Festival wasn’t just a random event; it was a new bunch of friends! Local kids and the IOUTH teenagers, who started as strangers, got to know each other and learned a lot. They all went home with happy memories and a bigger understanding of the world around them!

Gegužės 27 d. jaunimo mainų programa IOUTH surengė renginį Perlojoje, Lietuvoje, skirtą tik vietos moksleiviams iš aplinkinių kaimų! Tai nebuvo įprasta diena mokykloje; tai buvo linksma šventė su veiklomis, kurias suplanavo patys IOUTH paaugliai.

Įsivaizduokite didelę salę, pilną laimingų veidų. Jaunieji dalyviai iš Gruzijos, Vengrijos, Armėnijos, Ispanijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė savo kultūras. Vietiniai vaikai galėjo vaikščioti, mokytis naujų dalykų ir susipažinti su skirtingomis kultūromis. Galbūt jie išmoko smagų armėnų šokį, pamatė šaunių nuotraukų iš Ispanijos ar net išbandė keletą tradicinių žaidimų!

Tačiau renginyje buvo ne tik linksmų dalykų. Tuo pačiu metu vyko ir keturi mokymosi užsiėmimai. Juos vedė IOUTH paaugliai, ir jie pasakojo apie visus įdomius dalykus, kuriuos sužinojo apie vieni kitų kultūras programos metu.

Festivalyje net buvo laikas, kai vaikai galėjo sužinoti apie programą „Erasmus+“, padedančią įgyvendinti šiuos tarptautinius nuotykius.

Dienos pabaigoje Perlojos festivalis buvo ne tik atsitiktinis renginys, bet ir galimybė susirasti draugų! Vietiniai vaikai ir IOUTH paaugliai, kurie prasidėjo kaip nepažįstami, susipažino vieni su kitais ir daug ko išmoko. Visi jie grįžo namo su džiugiais prisiminimais ir geresniu supratimu apie juos supantį pasaulį!